CONVOCATORIA E BASES XXII PREMIO DE POESÍA "FIZ DE VERGARA VILARIÑO 2022" (PÁX. 9, R. 2381)

CONVOCATORIA E BASES XXII PREMIO DE POESÍA "FIZ DE VERGARA VILARIÑO 2022" (PÁX. 9, R. 2381)
CONVOCATORIA E BASES XXII PREMIO DE POESÍA "FIZ DE VERGARA VILARIÑO 2022" (PÁX. 9, R. 2381)

autor.: TemasyTEST

Remitido el 24-08-22 a las 12:04:54 :: 37 lecturas


XXI PREMIO DE POESÍA FIZ VERGARA VILARIÑO,
Concello de Sárria , rúa Maior 14, 27600 Sárria.
O prazo para a súa presentación será de 60 días naturais dende o día seguinte a publicación no BOP de Lugo.
 Establécese un único premio indivisíbel dotado con 6.000 euros, suxeito á normativa fiscal vixente. O xurado
poderá deixar deserto o premio se considera que as obras presentadas non acadan unha mínima calidade.
 O xurado estará composto por persoas de prestixio no mundo da creación ou a crítica literaria. Actuarán como
Secretaria a Presidenta da Agrupación Cultural Ergueitas e como Presidenta a Concelleira de Cultura de Sarria, as
dúas con voz e sen voto. A decisión do xurado será inapelábel e será dada a coñecer antes do 30 de decembro
de 2022.
 A obra premiada será propiedade do seu autor ou autora, agás a primeira edición que será publicada pola
Editorial Espiral Maior. En posteriores edicións farase constar a condición de Premiada no “XXII PREMIO DE
POESÍA FIZ VERGARA VILARIÑO”.
 Os orixinais non premiados non serán devoltos e serán destruídos. Logo de feito público o ditame a
organización poderá abrir as plicas das obras non premiadas para promocionar as seguintes edicións do premio,
agás indicación do contrario no exterior do sobre. Non se manterá correspondencia cos autores e autoras.
 A interpretación destas bases correspóndelle ao xurado. A participación no certame implica a súa aceptación.

Comentarios

Titulo.:

 

Mensaje.:

 

 

Visitas Hoy.: 423 :: (849 Visitas Previstas) :: Total visitas desde 01/01/2009.: 189794

Aviso Legal :: Reglas de Participacion :: Como usa Google tus datos en esta web