Espacios

Política y Sociedad
Pensamiento Filosófico
Arte Poética
Novelas y Cuentos
Narrativa Erótica
Cartelera y Concursos
Nuestra Santa Casa
Conócete Mejor Hazte tu TEST

Test de Inteligencias Múltiples(Howard Gardner)

Calcula tu C.I.
(Coeficiente Intelectual)

Nuestro Test ha sido realizado un total de 35984 veces. La puntuación promedio es de 95.6 y por ahora la puntuación más alta registrada es de 153 .

Nivel

Puntos

Tests

Porcentaje

Superior

más de 140

225 0.63 %.

Excelente

131-140

666 1.85 %.

Bueno

111-130

8889 24.7 %.

Normal

91-110

11798 32.79 %.

Flojo

71-90

8683 24.13 %.

Inferior

menos de 71

5723 15.9 %.

Convocats LII Premi de Poesía Ausias March i XXXVI Premi de Narrativa Joanot Martorell por el Ayuntamiento de Gandía

autor.: cejuanjo

Remitido el 19-03-14 a las 06:36:07 :: 680 lecturas


Ajuntament de Gandia
Anunci de l'Ajuntament de Gandia sobre convocatòria dels Premis Literaris de Gandia 2014.
ANUNCI
La Junta de Govern de l'Ajuntament de Gandia ha aprovat, en la sessió ordinària que ha tingut lloc el dia 27 de febrer de 2014, les bases i la convocatòria que han de regir l'edició de l'any 2014 dels Premis Literaris de Gandia, els quals comprenen el LII Premi de Poesia Ausiàs March i el XXXVI Premi de Narrativa Joanot Martorell. És per això que mitjançant aquest anunci es convoca públicamente l'edició de l'any 2014 dels Premis Literaris de Gandia, en els termes següents:
a)Bases reguladores: s'inclouen en aquesta convocatòria, com a documents anexos.
b)Crèdits pressupostaris i quantia dels premis: partida pressupostària 71 33203 48100 del Pressupost de despeses per a l'any 2014, distribuïda de la forma següent:
a.8.000 euros per al LII Premi de Poesia Ausiàs March.
b.18.000 eruos per al XXXVI Premi de Narrativa Joanot Martorell.
c)Objecte de la convocatòria: edició de l'any 2014 dels Premis Literaris de Gandia, que comprenen el LII Premi de Poesia Ausiàs March i el XXXVI Premi de Narrativa Joanot Martorell.
d)Forma de concessió dels Premis: en règim de concurrència competitiva.
e)Requisists per participar-hi: segons les bases reguladores.
f)Termini de presentació: fins el 11 de maig de 2014, segons les bases reguladores.
g)Termini d'atorgament: segons les bases reguladores.
h)Documentació i información que s'hi han d'acompanyar: segons les bases reguladores
i)Indicació de si la resolució de concessió del premi exhaureix la via administrativa: sí
j) Criteris de valoració: segons les bases reguladores.
k)Mitjans de notificació o publicació de les publicacions successives: Tauler d'edictes de l'Ajuntament de Gandia. Mancaran de validesa les publicacions suiccessives que es duguen a terme en llocs distints.
Gandia, 6 de març de 2014
LA SECRETÀRIA DELEGADA
Amparo Martí Giménez
LII PREMI DE POESIA AUSIÀS MARCH
1.- Les obres que opten al premi han de ser inèdites i escrites en valencià/català. El tema serà lliure. Els treballs hauran de tindre una extensió mínima de 250 versos i no hauran estat premiades en certàmens anteriors.
2.- Els originals, mecanografiats a DIN A4 a doble cara i perfectament llegibles, s'hauran de presentar per quintuplicat i caldrà fer constar a la coberta, a més del títol corresponent, el nom de l'autor i la seua adreça
i telèfon. Les obres també poden presentar-se sota pseudònim; enaquest cas s'hi haurà d'adjuntar la plica corresponent.
3.- El termini de presentació d'originals s'acabarà el diumenge 11 de maig de 2014. Les obres que opten al premi s'hauran de trametre per correu certificat, a l'Institut Municipal d'Arxius i Biblioteques (IMAB), Antic Convent de Sant Roc. Plaça Rei En Jaume I, número 10, 46701 GANDIA, en paquet tancat, fent constar a l'exterior: LII PREMI DE POESIA AUSIÀS MARCH.
4.- L'import global del premi és de 8.000 euros, que corresponen a la dotació aportada per l'IMAB (Organisme Especial de l'Ajuntament de Gandia) que inclou també els drets d'autor de la primera edició.
5.- El premi serà atorgat el divendres dia 21 de novembre de 2014 en el transcurs d'un acte públic i solemne a celebrar a la ciutat de Gandia en el context de la Setmana Literària en homenatge al Tirant lo Blanc
6.- El jurat estarà format per: Jaume Pont, Mª Josep Escrivà, Jordi Cornudella, Anna Mª Moix i Marc Granell que el presidirà. El secretari serà el director de l'IMAB. El premi podrà no ser adjudicat., però el seu import o doatació no serà fraccionat en cap cas.
7.- Edicions 62 publicarà l'obra premiada d'acord amb el jurat i l'IMAB.
8.- Les obres no premiades, podran ser retornades als autors que ho sol.liciten, durant els 30 dies posteriors a l'acte del lliurament. L'autor/a també podrà retirar la pròpia obra personalment a l'adreça de
l'enviament. Així mateix, l'organització declina tota responsabilitat en cas que, accidentalment, se n'extravie alguna còpia. Passat aquest període, l'IMAB procedirà a la destrucció dels originals no reclamats.
9.- La presentació dels originals pressuposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases i dels drets i les obligacions que se'n deriven. Les qüestions no previstes en aquestes bases les resoldrà el jurat, segons
el seu lliure criteri.
Informació: IMAB - Pl Rei Jaume I, 10 € 46701 Gandia € Tels: 96 295
95 85 / 44 c.e.: ciutatliteraria@imabgandia.es
XXXVI PREMI NARRATIVA JOANOT MARTORELL
1.- Les obres que opten al premi han de ser inèdites i escrites en valencià/català. El tema serà lliure. Els treballs hauran de tindre una extensió mínima de 150 fulls i no hauran estat premiades en certàmens
anteriors.
2.- Els originals, mecanografiats a DIN A4 a doble cara i perfectament llegibles, s'hauran de presentar per quintuplicat i caldrà fer constar a la coberta, a més del títol corresponent, el nom de l'autor i la seua adreça
i telèfon. Les obres també poden presentar-se sota pseudònim; en aquest cas s'hi haurà d'adjuntar la plica corresponent.
3.- El termini de presentació d'originals s'acabarà el diumenge 11 de maig de 2014. Les obres que opten al premi s'hauran de trametre per correu certificat, a l'Institut Municipal d'Arxius i Biblioteques (IMAB), Antic Convent de Sant Roc. Plaça Rei En Jaume I, número 10, 46701 GANDIA, en paquet tancat, fent constar a l'exterior: XXXVI PREMI DE NARRATIVA JOANOT MARTORELL.
4.- L'import global del premi és de 20.000 euros, dels quals 18.000 corresponen a la dotació aportada per l'IMAB (Organisme Especial de l'Ajuntament de Gandia) i 2.000 al pagament avançat per part d'Edicions 62 del drets d'autor de la primera edició.
5.- El premi serà atorgat el divendres dia 21 de novembre de 2014 en el transcurs d'un acte públic i solemne a celebrar a la ciutat de Gandia en el context de la Setmana Literària en homenatge al Tirant lo Blanc
6.- El jurat estarà compost per: Adolf Beltrán, Miquel de Palol, Pilar Beltrán, Emili Manzano i Ignasi Mora que el presidirà. Tindrà com a secretari, el director de l'IMAB. El premi podrà no ser adjudicat, però el seu import o dotació no serà fraccionada en cap cas.
7.- Edicions 62 publicarà l'obra premiada d'acord amb el jurat i l'IMAB.
8.- Les obres no premiades, podran ser retornades als autors que ho sol.liciten, durant els 15 dies posteriors a l'acte del lliurament. L'autor/a també podrà retirar la pròpia obra personalment a l'adreça de
l'enviament. Així mateix, l'organització declina tota responsabilitat en cas que, accidentalment, se n'extravie alguna còpia. Passat aquest període, l'IMAB procedirà a la destrucció dels originals no reclamats.
9.- La presentació dels originals pressuposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases i dels drets i les obligacions que se'n deriven. Les qüestions no previstes en aquestes bases les resoldrà el jurat, segons
el seu lliure criteri.
Informació: IMAB - Pl Rei Jaume I, 10 € 46701 Gandia € Tels: 96 295
95 85 / 44 c.e.: ciutatliteraria@imabgandia.es

  Indice  Mensaje Nuevo

:: Escribir Mensaje

Usuario.:
Contraseña.:

Título.:

Mensaje.:

 

Diccionario de Derecho Español

En estos momentos tenemos 2640 términos o expresiones jurídicas incluidas en nuestro Diccionario.

Alegaciones Complementarias

Derecho Procesal

(Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil)

Si bien nuestro ordenamiento prohibe alterar lo que sea objeto del proceso producida la contestación a la demanda y en su caso la reconvención ello no impide el que se puedan presentar alegaciones complementarias las cuales deben entenderse como nuevas alegaciones que no alteran el objeto del proceso.

Buscar Término o Expresión
 

Buscar por Cadena de Texto

por Ambito Normativo

Iniciales

Proponer Término o Expresión


 

Pagina nueva 1


Visitas Hoy.: 21 :: (88 Visitas Previstas) :: Total visitas desde 01/01/2009.: 60613

Aviso Legal :: Reglas de Participación Como usa Google tus datos en esta web