Espacios

Política y Sociedad
Pensamiento Filosófico
Arte Poética
Novelas y Cuentos
Narrativa Erótica
Cartelera y Concursos
Nuestra Santa Casa
Conócete Mejor Hazte tu TEST

Test de Inteligencias Múltiples(Howard Gardner)

Calcula tu C.I.
(Coeficiente Intelectual)

Nuestro Test ha sido realizado un total de 37608 veces. La puntuación promedio es de 95.71 y por ahora la puntuación más alta registrada es de 153 .

Nivel

Puntos

Tests

Porcentaje

Superior

más de 140

225 0.6 %.

Excelente

131-140

721 1.92 %.

Bueno

111-130

9407 25.01 %.

Normal

91-110

12228 32.51 %.

Flojo

71-90

9074 24.13 %.

Inferior

menos de 71

5953 15.83 %.

Convocado Certamen Literario Ciutat de Vila-Real 2013 [ 3.000 euros y edición de la obra ]

autor.: cejuanjo

Remitido el 04-08-13 a las 02:58:41 :: 1599 lecturas


L'Alcaldia Presidència de l'Il·lm. Ajuntament de Vila-real FA SABER que per Resolució d'Alcaldia número 4196 i data 22 de juliol de 2013 es va resoldre aprovar les següents CERTAMEN LITERARI CIUTAT DE VILA-REAL 2013 Bases: 1. La modalitat de narrativa, el millor treball en prosa sobre tema lliure serà guardonat amb 3.000 € i l'edició de l'obra. El premi en metàl·lic s'entén com a bestreta de drets d'autor de la primera edició de l'obra. 2. Els treballs concursants hauran de ser originals, inèdits i es presentaran per triplicat en paper DIN-A4 escrits a ordinador. L'extensió mínima haurà de ser de trenta fulls a doble cara amb lletra Arial 12, interlineat doble espai. 3. Els treballs es presentaran sense cap signatura ni circumstància que puga permetre la identificació de la seua autoria. Portaran un lema, el qual figurarà així mateix en un sobre tancat, dins del qual i en targeta constaran, juntament amb l'esmentat lema, el nom i cog- noms, DNI, telèfon, correu electrònic i el domicili complet de l'autor/a. A més, cada autor/a només podrà presentar-ne un. 4. Per a tots els treballs s'exigeix la redacció en valencià. El Jurat qualificador prendrà especial consideració en la plena correcció lèxica i ortogràfica. 5. El termini d'admissió de treballs conclourà el dia 18 d'octubre de 2013 a les 14 hores. Els treballs es presentaran al Registre gene- ral d'entrada de l'Ajuntament de Vila-real, departament de Cultura, plaça Major, s/n, 12540, Vila-real (Castelló), i caldrà indicar en el sobre: Certamen Literari Ciutat de Vila-real Narrativa 2013. 6. El Jurat estarà format per tres persones que seran designades per resolució d'Alcaldia a proposta del regidor delegat de Cultura, de l'Ajuntament de Vila-real, amb la col·laboració de l'editorial Tres i Quatre. Actuarà com a secretari del Jurat, amb veu i sense vot, un funcionari de l'Ajuntament i actuarà com a president del Jurat, amb veu i sense vot, el regidor de Cultura. 7. El Jurat tindrà en compte els criteris de valoració següents: l'originalitat, la creativitat, la bellesa i qualitat literària, la profunditat del missatge, la riquesa de vocabulari i el bon ús de l'idioma. 8. El Jurat del certamen podrà no adjudicar el premi si la qualitat dels treballs no en fóra mereixedora al seu entendre. No concedirà accèssit i la seua decisió serà inapel·lable, i es donarà a conéixer abans del 31 de desembre de 2013. 9. El lliurament de premis es farà el mes de febrer de 2014, dins de les Festes Fundacionals, en un acte únic. No es donaran informes de lectura als concursants, ni abans ni després d'aquesta data. 10. Amb l'objectiu de donar una major difusió als premis, l'autor/a es compromet activament i personalment en la promoció de l'obra guanyadora que l'Ajuntament de Vila-real considere necessària durant el període d'un any des de la data de concessió del guardó. 11. El treball premiat passarà a la propietat de l'Ajuntament de Vila-real, que el publicarà amb els seus mitjans o bé ho encarregarà a un tercer dins de l'any següent de la seua concessió. 12. Els treballs no premiats es tornaran als autors/es que ho demanen amb l'adequada identificació, dins dels trenta dies hàbils següents a la publicació de la decisió del Jurat. Després d'aquest termini, els treballs no recollits seran destruïts. La participació en aquest certamen suposa l'acceptació i el compliment rigorós d'aquestes bases. 13. Per a fer efectiu el pagament dels premis, s'hauran de justificar mitjançant la presentació documental de les despeses realitzades en el certamen literari i, en concret, per l'acta del Jurat qualificador del concurs signada pels seus integrants, en la qual es designen el nom de les persones premiades en el certamen, el concepte i l'import dels premis i, a més a més, mitjançant la presentació del rebut original que s'haurà d'ajustar al que disposa el Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, en el qual es justifique que han sigut lliurats i rebuts els premis. Aquests premis seran objecte de la retenció prevista en l'article 99 del Reial decret legislatiu 439/2007, de 30 de març, Reglament de l'impost sobre la renda de les persones físiques, modificat pel Reial decret 2004/2009, de 23 de desembre. 14. El Certamen Literari Ciutat de Vila-real tindrà caràcter anual, especialitzat en la categoria de narrativa. 15. Aquestes bases una vegada aprovades per decret d'Alcaldia, es publicaran al BOP i al tauler d'edictes de l'Ajuntament pel termini de 15 dies hàbils, d'acord amb el que estableix la base núm. 27.1 d'execució del pressupost de l'exercici 2013, per tal que els interessats puguen presentar els suggeriments o al·legacions que estimen convenients. S'entén que transcorregut el període d'exposició sense que s'haja presentat cap suggeriment o al·legació es consideraran aprovades definitivament. Vila-real, 25 de juliol de 2013.— L'alcalde, José Benlloch Fernández.

  Indice  Mensaje Nuevo

:: Escribir Mensaje

Usuario.:
Contraseña.:

Título.:

Mensaje.:

 

Diccionario de Derecho Español

En estos momentos tenemos 2640 términos o expresiones jurídicas incluidas en nuestro Diccionario.

Hipoteca Mobiliaria

Derecho Civil

(Síntesis Tesis Doctrinales)

Derecho Real constituido en garantía de una obligación que faculta a su titular, en caso de incumplimiento de la obligación garantizada, para promover la venta de aquellos bienes muebles sobre los que se constituyó la citada garantía

Buscar Término o Expresión
 

Buscar por Cadena de Texto

por Ambito Normativo

Iniciales

Proponer Término o Expresión


 

Pagina nueva 1


Visitas Hoy.: 3 :: (94 Visitas Previstas) :: Total visitas desde 01/01/2009.: 77269

Aviso Legal :: Reglas de Participación Como usa Google tus datos en esta web